Advokater med ekspertise og erfaring

BWP advokatkontor rådgiver virksomheder og private klienter om juridiske problemstillinger. Advokaterne har begge mange års erfaring og sikrer dermed klienten kompetent rådgivning. BWP Advokatkontor og Bonner Advokater arbejder i kontorfælleskab i Roskilde og Holte.

Lokal advokat


Vi er lokale advokater med kontorer i provinsbyerne Roskilde og Holte. Derfor kender vi forholdene i de enkelte byer særdeles indgående, og har mange kontakter og en bred berøringsflade.

Din situation er vigtig


Det er vores mål at sætte os grundigt ind i vores klienters aktuelle situation og tilpasse vores rådgivning herefter. Fx. kan et godt forlig i en sag være mere hensigtsmæssig end en dyr retssag.

Ekspertise


Vores rådgivning er af højeste juridiske kvalitet. Det er vigtigt for os, at du kan stole på vores ekspertise, og derfor påtager vi os kun de sagstyper som vi har lang erfaring med at håndtere. 

Arbejdsområder

01

Ansættelsesret
Rådgivning og udarbejdelser af ansættelseskontrakter, fleksjob, funktionærloven, sygdom, 120 dages reglen, barsel samt lærlingeregler. Afskedigelser herunder korrekt udformet advarsler samt reglerne for bortvisning. 


04

Markedsføring og forbruger


Vi bistår virksomheden med overholdelse af god markedsføringsskik, herunder urimelige kontraktvilkår, vildledende og aggressiv markedsføring. Ved markedsføring overfor forbrugere rådgives om regler om reklameidentifikation, uanmodet henvendelser, e-markedsføring, robinsonlisten, markedsføring rettet mod børn og unge, salgsfremmende foranstaltninger, købsopfordringer, garanti, urimelige kontraktvilkår og prisoplysninger – herunder gebyrer og organiseret rabat mv

 

Bistand og vurdering af forbrugerklager herunder mangler, mangelsbeføjelser, reklamation m.m. Urimelige kontraktvilkår. Retshåndhævelse ved forbrugerklager.

07

Skilsmisse - bodeling - børn


Vi rådgiver om separation, skilsmisse og ikke mindste bodeling. Desuden hjælper vi ved ueninghed om forældremyndighed, børnenes bopæl, samvær og børnebidrag.

10

Forsikringsret


Dette område omfatter tvister mellem forsikringstagere og forsikringsselskaber, typisk om dækning af skader. Vi repræsenterer altid kun forsikringstageren overfor forsikringsselskabet og er derfor aldrig i interessekonflikt. 

02

Ejendomshandel


Dette område omfatter køb, salg og leje af boliger og erhvervsejendomme.

 

Ved køb omfatter advokatarbejdet hele ejendomshandlen fra a-z, dvs. gennemgang af samtlige dokumenter (typisk 200-400 sider), forhandlinger med ejendomsmægler, koordinering med bank, tinglysning og udfærdigelse af refusionsopgørelse. 

05

Persondata (GDPR)


Vi hjælper virksomheden med fortolkning og udarbejdelse af procedurer og materiale til at overholde GDPR reglerne i netop den bestemte virksomhed.

Fx. Hvad er en personoplysning? Hvad er forskellen på følsomme og almindelige personoplysninger, strafbare forhold, CPR? Hvad er ”behandling” af personoplysninger? Reglerne om indsamling, opbevaring og sletning af personoplysninger, behandlingssikkerhed, virksomhedens oplysningspligt, forskellen på dataansvarlig og databehandler, de registreredes rettigheder og fortegnelser over behandlingsaktiviteter.


08

Generationsskifte


Vores rådgivning om generationsskifte muligheder i levende live kan være

  • anvendelsen af klausuler om særeje ved gave og arv
  • ægtepagt mellem ægtefæller om gave, særeje og pensioner
  • begunstigelsesklausuler i pensionsordninger
  • valg af pensionsordning og betydningen heraf i generationsskifteovervejelserne
  • testamente og de muligheder, som arveloven rummer for testators udvidede kvantitative og kvalitative bestemmelser
  • brug af familieformueretten til skatteplanlægning, herunder ved skattefritagne dødsboer

11

Testamente - fremtidsfuldmagt -ægtepagt


Dette vigtige område omfatter fx. rådgivning og udarbejdlse af et testamente der afspejler netop jeres ønsker og familiesituation.

03

Erstatning 


Begrebet er bredt og omfatter mange slags erstatning, men typisk vedrører dette område personskader som følge af færdselsulykker, faldulykker og arbejdsulykker, og der skal rejses krav om erstatning for svie og smerte, mén, tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne. 

06

Biler - køb og salg - retssager


Vores ekspertise indenfor dette område er løsning af de køberetlige tvister, der kan opstå ved køb og salg af biler. Vi rådgiver om mangler og erstatning bedømt ud fra købelovens forbrugerafsnit om afhjælpning af mangler samt vilkår for ophævelse/ tilbagetagelse og de problemstillinger, der kan opstå i denne forbindelse.

 

Advokatbistand til at føre en sag i Ankenævn for Biler samt ved domstolene.

09

Strafferet


Der skal som udgangspunkt beskikkes en forsvarer i alle straffesager, medmindre der er tale om en mindre alvorlig sag, hvor der eksempelvis alene bliver tale om en bøde. Det kan f.eks. være færdselssager om hastighedsoverskridelse, hvor straffen – hvis du bliver dømt – kun er en bøde.

I mindre alvorlige sager vil der altså ikke være en forsvarer til stede ved retsmødet, hvis du ikke selv laver en aftale med en advokat. 

12

Lejeret


Omfatter både leje af boliger og leje af erhvervslokaler. Der er to regelsæt: De almindelige lejelove (Lejeloven og boligreguleringsloven) og erhvervslejeloven. Bonnor Advokater udarbejder lejekontrakter og deltager i tvister om lejemål. 

13

Undervisning


Vi tilbyder undervisning af både voksne og unge. Kususforløb og temadage skærdersys til virksomheder og institutioner.

En tema dag for gymnasieelever kunne fx. have temaet: " Hverdagens jura ", med emnerne forbrugerettigheder, lejeret samt rettigheder og pligter når den unge har et fritidsjob eller en læreplads.

Advokaterne 

Birgitte Wismer - Pedersen, Advokat

 

Birgitte Wismer – Pedersen har en alsidig baggrund som advokat i en brancheorganisation, konsulent i arbejdsgiverforening, og fuldmægtig i offentlige styrelser. Hun har især erfaring inden for biljura, ansættelsesret, markedsføringsret og persondataret (GDPR) og har derudover praktisk erfaring med førelse af retssager.

 

Med en baggrund som fuldmægtig i Københavns Stift har Birgitte desuden erfaring inden for kirkeret og fondsadministration.

 

Herudover har Birgitte bred erfaring fra advokatvagter og retshjælpskontorer med rådgivning, særligt inden for socialret, familieret og lejeret.


Birgitte har bl.a. undervist på Professionshøjskolen Absalon, Zeeland - Sjællands Erhvervsakademi, Roskilde kommune og på eksterne kurser for bilforhandlere.

 

Tlf. 24 75 24 25

bwp@bwpadvokat.dk

Thomas V. Bonnor, Advokat (H)


Advokat Thomas V. Bonnor har møderet for Højesteret og har i mange år praktiseret som advokat. I en lang periode var han medindehaver af en af landets største forsikringsmæglervirksomheder og har derfor særligt kendskab til forsikringssager.


Herudover er fagområderne fast ejendom, selskabsret, dødsbobehandling, testamenter/ægtepagter, personskader og strafferet.

 


Tlf. 45 87 17 17/40 50 42 59

tvb@bonnoradvokater.dk

Gratis vurdering af sagen

 

Man er altid velkommen til at kontakte os for en umiddelbar vurdering af sagen. Det koster ikke noget !